قیمت طلا به گرم و اونس

آخرین قیمت تغییر روز قبل آخرین  حداکثر حداقل زمان
اونس طلا ۱,۳۰۴/۸ ۳/۹۵(۰/۳%)

-۰/۲(-۰/۰۲%)
۱,۳۰۵

۱,۳۰۰/۶۹
۰۱:۴۶:۰۱
۰۲/۰۶
دلار ۳۲,۹۰۰ ۲۷۰(۰/۸۳%)

۳۰(۰/۰۹%)
۳۲,۹۵۰

۳۲,۷۶۰
۱۲:۵۸:۱۷
نفت ۱۰۰/۶۹ ۰/۰۹(۰/۰۹%)

۰/۰۲(۰/۰۲%)
۱۰۰/۶۹

۱۰۰/۵۶
۰۱:۵۸:۰۱
۰۲/۰۶
اونس نقره ۱۹/۸۳ ۰/۰۷(۰/۳۵%)

۰/۰۱(۰/۰۵%)
۱۹/۸۳

۱۹/۷۴
۰۱:۳۶:۰۱
۰۲/۰۶